Add to List

Hikaru no Go Tokubetsu Hen: Sabaki no Ikkyoku! Inishie no Hana yo Sake!!

Alternate version of the story featured in episode 64 of Hikaru no Go.