Add to List

Miko no Tsutome!

The slightly mysterious daily life of Sakura Miko, a virtual shrine maiden at the Dennou Sakura shrine.