Natsuki Koshimizu

越水七槻

Natsuki is the representative detective of the "South" (Fukuoka).