Takendo

Takendo is one of Kotokos few admirers. Source: Wikipedia
Popularity