Shou Yun Xiao

狩雲霄, Shu Un Sho, Sky Hunter
An old acquaintance of Lin Xue Ya Shou Yun Xiao is an archer who made a name for himself for his exceptional marksmanship. He regards Jun Cn Yn as his sworn younger brother.
Popularity