Cang Shu

่‹่ˆ’
23
Age: 16 Horoscope: Scorpio Class: Grade 10 Class A Likes: Milk chocolate classical music chess Dislikes: Fish with bones any food that makes her ungraceful when eating Best subject: Everything especially Arts
Popularity