Kouryuu Shinjin

黄竜真人, Huang-Long Zhen-Ren
Kouryuu Shinjin is one of twelve Junisen of Konron mountain. He is taciturn person. His paopei is a large sword.