Hidenari Sasai

Sasai Hidenari is the son of noble family and Keikos boyfriend.