Tatsuo Shiba

่Š้”็”Ÿ
The catcher on Ogashttps://anilist.co/character/138901 childhood baseball team. He was jealous of the attention Oga was getting and wanted to be the Ace of the team.