Shang Hu

胡傷, Shou Ko
Ko Shou was one of the Six Great Generals of Qin.