Yukinari Fujiwara no

Masahiro's mentor and friend.