Edward Thomas

Third son of the Thomas family (Source:Wikipedia)