Takayasu Higashino

Private detective who who rescues Ayane.