Shiyu Shoukatsukin

A new recruit in the country of Gos trials. He is Koumeis older brother. Seiyuu: Kouji Yusa
Popularity