Yukimitsu Tsujimiya

Yukkie,Yuki

Former emperor of Imperial Academy.