Toshizuo Hijikata

Toshi

Lieutenant of Shinsengumi.