Yuriko Nomura

Yuriko Tadano's maiden name Yuriko Nomura, wife of Ken Tadano and mother of Mugi Tadano.