Luca

ルカ

She is the navigator of the pirate ship Bentenmaru.

1