Higuchi Shuuji

Member of the Manji - Empire Member of the Manji - Seven Boss of the Zento - Group