Sara Shiratori

白鳥 沙羅

Ninzaburo Shiratori's sister.