Tsuyoshi Motono

Motono Tsuyoshi is a defender of Ancient Dark.