Wu Meng

蒙武, Mo Bu
One of the Four Pillars of Buwei L. Father of Meng Tian and Meng Yi.
16