Ryoko Shinosaki

Age: 16 Izumi Shion's girlfriend.