Akira Morinozuka

Akira Morinozuka is Takashi and Satoshi's father.