Ichigo Hitofuri

一期一振
Ichigo Hitofuri is a tachi sword. Source: MAL
8