Add to List

Fushigi Teien no Mamono

Life. Death. Eerie set of surreal short stories.

1. Tenseijutsu-Kitan
2. Aozora-Shounen
3. Boutyou no Torso
4. Bizarre Police "MARUSAI" #3
5. Pitan no Tsubo
6. Yoru no Ryou
7. Goeman-yashiki
8. Team Vietnam
9. Salvage
10. Mystery chat time
11. Bizarre mystery story
12. Ningyou-hime
13. Koutaro Ohkoshi "Long Interview"

(Source: MAL)