Jin Shirano

白野じん

Also known as Shinji Nora (紳二乃良)