Kazuki Hashimoto

佳月橋本
Seiyuu of Umi in Momo e no Tegami

Character Voice Roles