Digitarou

でじたろう, Takaki Kosaka (小坂崇氣)
1
Birth:Jul, 1965
Age:57
Gender:Male
Facebookhttps://www.facebook.com/digitarou.takaki.kosaka Twitterhttps://twitter.com/digitarou Representative director of Nitroplus.
Newest