Shingo Yonekawa

米川信悟
Shingo Yonekawa is an art director and background artist.