Yoshie Takahashi

高橋慶江

Yoshie Takahashi is an animator.