Xinzhu Tong

佟心竹, Olivia Tong, c Minor (c小调), c Xiaotiao
Weibohttps://www.weibo.com/shintake

Character Voice Roles