Chao Xing

星潮, 赵益楷 (Yikai Zhao)
Weibohttp://weibo.com/5228708371 Bilibilihttps://space.bilibili.com/5780911

Character Voice Roles