Hikaru Murozumi

光 室積

Birth place:Hikari, Yamaguchi, Japan