Xin Kai

開心, Kaishin
Shi Fens best friend with whom Shi Miao falls in love.
19