Kinnikuman Big Body

キン肉マンビッグボディ, Strongman
Kinnikuman Big Body originally Strongman was one of the Five Fated Princes Unmei no Go Ouji from the final story arc of Yudetamagos manga series Kinnikuman.
2