Teruki Arima

Senior on the boy's kendo club. ~Manga