Koumei Shoukatsuryou

Rikuson`s master. Seiyuu: Takehito Koyasu