Satoshi Yoshino

吉野 サトシ

Yoshino Satoshi: a kid, and a fan of giant robots. source: anime description