Zheng Ying

嬴政, Shi Huangdi,Ei Sei

The young king of Qin who bears a striking resemblance to Piao. Later becomes Qin Shi Huang.

47