Zheng Ying

嬴政, Shi Huangdi, Ei Sei
325
The young king of Qin who bears a striking resemblance to Piao. Later becomes Qin Shi Huang.
Popularity