Sarasugawa Kiku

Okiku, Bentenokiku

Also said as Okiku. She represents Benzaiten.