Wataru Yukimizo

He is working part-time as a programmer.