Mika Takenaka

Wrath of the Ninja - The Yotoden Movie as Kikyo Kogure Yotoden (OAV) as Kikyo Kogure

Character Voice Roles