Ken Shiroyama

堅 城山

Hometown: Hokkaido, Japan

Character Voice Roles