Shigeru Koshiba

しげる こしば

A manga ka who wrote Shibaitaroka series.