Yoshitake Suzuki

良武 鈴木

Birthplace: Tokyo Pen name as scriptwriter: Fuyunori Gobu