Saeko Suzuki

さえ子 鈴木

Saeko Suzuki is a composer and drummer.