Masashi Koizuka

肥塚正史

Masashi Koizuka is an animator and designer.

3