G9+1

ジーナイン・プラスワン
1
The animation collaboration G9+1 consist of the following members G1: Shinichi Suzuki G2: Hal Fukushima G3: Keizou Kira G4: Fumio Ooi G5: Azuru Isshiki G6: Hiroshi Nishimura G7: Taku Furukawa G8: Norio Hikone G9: Tatsuo Shimamura +1: Toshikatsu Wada
Newest