Masaru Miyazaki

宮崎まさる
Also known as: Miyazaki Hirofumi Miyazaki Jirou Sharaku Marou Mizuki Subaru Takada Makoto Kaneda Shoutarou Kaneda Shoutarou Kaneda Shoutarou Born: 13th Sep 1956